Verdichting moet zorgvuldig plaatsvinden

Commissie Ruimte

Attn. Mevrouw Iris Michels-Spee

Spui 70

2511 BT Den Haag

Den Haag, 7 oktober 2017

Geachte Mevrouw Michels,

In Den Haag vindt een verdichtingsproces plaats om meer inwoners te huisvesten. Hierbij kijken gemeente en ontwikkelaars nadrukkelijk naar alle open plekken, inclusief het buurtgroen. Wij gunnen het iedereen om in onze mooie stad te wonen. Maar als leden van de Vereniging Vrienden van Den Haag zijn wij bezorgd over de kwaliteit van de veelheid van kleine bouwplannen.

In de eerste plaats vragen wij ons af of de gemeente wel alert genoeg is om er voor te zorgen dat daarbij de grote lijn in de gaten wordt gehouden. Het instrument hiervoor, het PUK (PlanUitwerkingsKader) gaat meestal geruisloos ter kennisneming naar de Gemeenteraadscommissie om als hamerstuk te eindigen in de Raad. De samenleving heeft op dat moment nog geen kans gehad om iets van zich te laten horen. Hoe kan de kwaliteit van die vele plannen zo bewaakt worden? Om de eigen gemeentelijke kwaliteitsvisies te citeren: bouwen in harmonie met de omgeving, geen geïsoleerde woontorens in woonwijken, meer ruimte voor fietsers en OV en meer water en groen voor regenopvang en tegen hittestress. Bij serieus beleid zal dit soort zaken ook een plaats moeten krijgen in het PUK. Wij pleiten dan ook voor een PUK-sjabloon dat recht doet aan de kwaliteitsnormen voor het gebouw, de leefomgeving en het milieu en dat bijdraagt aan het Haagse stadsbeeld en met groen dat verbindt, als een groene slinger door de stad.

Ten tweede zien wij dat er tussen de reservering voor sociale woningen (30%) en de vrije sector woningen nu niets is geregeld voor de middeninkomens, met koopprijzen van € 200.000 tot €250.000 of huren net boven de aftoppingsgrens. Toch noemt de Haagse Woonvisie deze middeninkomens, waaronder onze leerkrachten, politieagenten en verpleegkundigen, uitdrukkelijk als doelgroep. Wij vrezen voor een toenemende segregatie, als bij nieuwbouwplannen niet ook aan deze woningvraag wordt tegemoetgekomen. Een voortdurende toetsing op integraliteit in het woningaanbod zou ons inziens onderdeel moeten zijn van elke PUK, zodat op voorhand duidelijkheid gaat ontstaan over de gemeentelijke voorwaarden waaraan een bouwplan moet voldoen om een omgevingsvergunning waardig te zijn.

Ten derde is er het draagvlak van de burgers voor de veranderingen, die nu op de vleugels van de aantrekkende economie zo’n enorme vaart nemen. Bij gebrek aan vroegtijdig samenwerking met de burgers voorzien wij een toename van maatschappelijke onrust en lange periodes van verzet in de stad. Daardom pleiten wij voor een betere informatieoverdracht in de fase waarin nog beinvloeding mogelijk is. Dat is ook de intentie van de nieuwe omgevingswet. Mensen moeten tijdig signalen krijgen en ter plekke kunnen zien wat er gaande is. Daarvoor zou elke planner die een bouwaanvraag bij de gemeente indient verplicht kunnen worden om tegelijkertijd een informatiebord op de betreffende locatie te plaatsen, om zo de wijk over het initiatief of de initiatieven te informeren.

Dezelfde reden zou moeten worden vastgelegd dat de projektontwikkelaar en de ambtenaren er bij oriënterende gesprekken op voorhand geen prijsafspraken maken. Dit is in het verleden veel gebeurd en heeft het vertrouwen van de burgers in de gemeente ernstig ondermijnd. Want wanneer dan op grond van politieke motieven of inspraak de wens ontstond om lager of minder te bouwen bleek dat niet meer te kunnen. Het democratisch proces zou moeten zijn afgerond voordat de financiële voorwaarden worden vastgelegd.

Bij de gehele stedelijke ontwikkeling, ook bij postzegelplannen, is het van groot belang dat in het belang van stad de gemeente de regie houdt. Zij geeft haar burgers daarmee het vertrouwen dat de slogan “samen maken wij de stad” geen loze kreet is, maar vanaf het moment van het bouwinitiatief staat voor democratische besluitvorming, transparantie en het verwezenlijken van de visies voor Haagse kwaliteit. Van harte hopen wij dat deze drie suggesties hieraan zullen kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Vrienden van Den Haag,

Christine Sijbesma

Lid WG Stadsbeeld en Stadsgroen

c.c.

Secretariaat Cie Ruimte

De Heer Robert van Asten

De Heer Peter Bos

De Heer Pieter Grinwis

De Heer Chris van der Helm

De Heer Arjen Kapteijns

Mevrouw Daniëlle Koster

Mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven

Verdichting moet zorgvuldig plaatsvinden
Verdichting moet zorgvuldig plaatsvinden

Win “René’s keus”

Elke drie maanden kiest onze recensent René Vlaanderen een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “René’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. Het boek dat de leden in december-januari-februari kunnen winnen is:  'HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation' van  Koos Havelaar

Lees verder

Hang Den Haag aan de wand

De Vrienden hebben samen met de kunstenaar Frans de leef een prachtig aanbod voor de Vrienden. Frans de Leef biedt op de website van de Vrienden een drietal zeefdrukken aan.  Leden kunnen deze kopen met maar liefst 20% korting

Lees verder

Monumeldpunt

Het Monumeldpunt is een nieuw initiatief van de werkgroep Levende Historie. Met ingang van 2017 zal er twee maal per jaar overleg plaatsvinden met Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Lees verder